Wyniki LUG Light Factory Sp. z o.o.

Wyniki LUG Light Factory Sp. z o.o.

Tabela: Wybrane dane finansowe LUG LIGHT FACTORY Sp z o.o.

  2014
[tys. PLN]
2013
[tys. PLN]
2014
[tys. EUR]
2013
[tys. EUR]
Dynamika (PLN)
Przychody ze sprzedaży 113 976,07 102 640,75 27 185,71 24 336,87 111,04
Amortyzacja 3 296,27 3 151,41 786,23 747,22 104,60
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 35 434,53 28 305,44 8 451,89 6 711,43 125,19
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 3 704,30 1 476,82 883,55 350,16 250,83
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 421,26 2 598,78 1 293,09 616,19 208,61
Zysk z działalności gospodarczej 4 374,55 1 848,83 1 043,42 438,37 236,61
EBITDA 8 717,53 5 750,19 2 079,32 1 363,41 151,60
Zysk (strata) brutto 4 374,55 1 848,83 1 043,42 438,37 236,61
Zysk (strata) netto 4 490,49 1 841,86 1 071,08 436,72 243,80
  31.12.2014
[tys. PLN]
31.12.2013
[tys. PLN]
31.12.2012
[tys. PLN]
31.12.2011
[tys. PLN]
Dynamika (PLN)
Aktywa razem, w tym: 85 395,80 83 471,52 20 035,14 20 127,20 102,31
Aktywa trwałe 32 898,00 32 216,35 7 718,37 7 768,22 102,12
Aktywa obrotowe 52 497,79 51 255,17 12 316,78 12 358,98 102,42
Zapasy 28 262,12 27 255,22 6 630,72 6 571,96 103,69
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 508,43 3 633,81 353,90 876,21 41,51
Należności razem, w tym: 21 894,26 19 451,47 5 136,72 4 690,27 112,56
Należności krótkoterminowe 21 894,26 19 451,47 5 136,72 4 690,27 112,56
Należności długoterminowe * * * * *
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 45 101,93 47 771,72 10 581,59 11 519,03 94,41
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 680,29 4 991,08 628,84 1 203,48 53,70
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 42 421,63 42 780,64 9 952,76 10 315,55 99,16
Kapitał własny, w tym: 40 293,87 35 699,80 9 453,55 8 608,17 112,87
Kapitał podstawowy 29 000,00 28 200,00 6 803,84 6 799,77 102,84
W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących