Wyniki LUG S.A.

Wyniki LUG S.A.

Tabela: Wybrane dane finansowe LUG S.A.

  2014
[tys. PLN]
2013
[tys. PLN]
2014
[tys. EUR]
2013
[tys. EUR]
Dynamika (PLN)
Przychody ze sprzedaży 1020,00 1025,21 243,29 243,08 99,49
Amortyzacja 19,50 36,90 4,65 8,75 52,85
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 1020,00 1025,21 243,29 243,08 99,49
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 165,43 84,30 39,46 19,99 196,23
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 124,56 -150,21 29,71 -35,62 182,92
Zysk z działalności gospodarczej 793,10 548,79 189,17 130,12 144,52
EBITDA 144,06 -113,31 34,36 -26,87 227,14
Zysk (strata) brutto 793,30 548,79 189,22 130,12 144,55
Zysk (strata) netto 945,03 539,71 225,41 127,97 175,10
  31.12.2014
[tys. PLN]
31.12.2013
[tys. PLN]
31.12.2012
[tys. PLN]
31.12.2011
[tys. PLN]
Dynamika (PLN)
Aktywa razem, w tym: 32516,14 31761,92 7 628,78 7 658,64 102,37
Aktywa trwałe 32061,48 31079,31 7 522,11 7 494,05 103,16
Aktywa obrotowe 454,66 682,61 106,67 164,60 66,61
Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 *
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 98,17 12,64 23,03 3,05 776,48
Należności razem, w tym: 884,79 1201,99 207,59 289,83 73,61
Należności krótkoterminowe 350,04 667,23 82,12 160,89 52,46
Należności długoterminowe 534,75 534,75 125,46 128,94 100,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 103,12 293,94 24,19 70,88 35,08
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0,00 144,93 0,00 34,95 0,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 103,12 149,01 24,19 35,93 69,21
Kapitał własny, w tym: 32413,02 31467,99 7 604,58 7 587,77 103,00
Kapitał podstawowy 1799,64 1799,64 422,22 433,94 100,00
W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących