Skonsolidowane wyniki LUG

Skonsolidowane wyniki LUG

Tabela: Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.

  2014
[tys. PLN]
2013
[tys. PLN]
2014
[tys. EUR]
2013
[tys. EUR]
Dynamika (PLN)
Przychody ze sprzedaży 113 884,66 102 485,47 27 184,65 24 337,56 111,12
Amortyzacja 3 377,86 3 134,98 806,31 744,47 107,75
Zysk (strata) ze sprzedaży brutto 35 246,27 28 174,25 8 413,40 6 690,63 125,10
Zysk (strata) ze sprzedaży netto 2 722,57 898,57 649,89 213,39 302,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 463,43 1 999,92 1 065,44 474,93 223,18
Zysk z działalności gospodarczej 3 281,72 1 207,82 783,36 286,82 271,71
EBITDA 7 841,29 5 134,90 1 871,74 1 219,40 152,71
Zysk (strata) brutto 3 281,72 1 207,82 783,36 286,82 271,71
Zysk (strata) netto 4 000,40 1 424,75 954,91 338,34 280,78
  31.12.2014
[tys. PLN]
31.12.2013
[tys. PLN]
31.12.2012
[tys. PLN]
31.12.2011
[tys. PLN]
Dynamika (PLN)
Aktywa razem, w tym: 86 722,96 85 778,61 20 346,52 20 683,50 101,10
Aktywa trwałe 33 808,56 34 366,00 7 932,00 8 286,55 98,38
Aktywa obrotowe 52 914,40 51 412,61 12 414,52 12 396,94 102,92
Zapasy 28 365,28 27 338,49 6 654,92 6 592,04 103,76
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 681,63 3 855,89 394,54 929,76 43,61
Należności razem, w tym: 22 522,76 19 836,03 5 284,18 4 782,99 113,54
Należności krótkoterminowe 21 976,59 19 301,28 5 156,04 4 654,05 113,86
Należności długoterminowe 546,17 534,75 128,14 128,94 102,14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 44 976,79 47 413,76 10 552,23 11 432,72 94,86
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 757,75 5 193,00 647,01 1 252,17 53,11
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 42 219,04 42 220,76 9 905,22 10 180,55 100,00
Kapitał własny, w tym: 41 746,17 38 364,85 9 794,28 9 250,78 108,81
Kapitał podstawowy 1 799,64 1 799,64 422,22 433,94 100,00
W górę

Raport
Roczny 2014

Skontaktuj się z nami

Raport online

Wersja dla niedowidzących